Stadgar

2006-05-20

§1

Föreningens namn

Föreningen heter Nynäshamns Bilentusiaster.


§2

MålsättningNBE vill samla och organisera motorintresserade personer till en

meningsfull och trivsam fritidssysselsättning.§3

NeutralitetNBE är i såväl politisk som religiöst hänseende fullt neutralt.§4

Medlemskap.Medlemskap beviljas av föreningens styrelse. Ansökan skall innehålla

fullständigt namn, adress, telefonnummer och födelsedata (6 siffror).

Medlem skall erlägga de avgifter som fastställes av föreningens årsmöte.

Medlem som fullgjort sina skyldigheter mot föreningen har rätt att delta

i möten och sammankomster som arrangeras av föreningen samt att under

vedertagna former delta i föreningens verksamhet. Medlem har en röst att

erlägga på möten. Röstning kan ske genom fullmakt. Motioner till årsmötet

skall inlämnas senast två veckor före mötet.

Medlem som uppenbarligen motverkar föreningens syften eller handlar i

strid mot dess stadgar eller beslut kan av styrelsen efter medlemsmöte

uteslutas.

Medlem som inte erlagt årsavgifter i tid som årsmötet beslutat anses ha

utträtt ur ur föreningen. Medlem som uteslutits har rätt att på föreningens

årsmöte eller extra föreningsmöte söka ändring i beslutet, om han eller

hon inom fjorton dagar efter beslutet skriftligen begärt detta. Sådant ärende

skall särskillt anges i kallelsen till det möte till vilken klagande kallas.

§5

StyrelsenBestående av ordförande, sekreterare, kassör och 4 st ledamöter
varav 1är vice ordförande som utses av styrelsen.
Högsta beslutande organ ä r årsmötet eller allmänt möte. Den omedelbara
ledningen av klubbens verksamhet handhas av styrelsen som
verkställer beslut från årsmötet eller allmänt möte. Styrelsen fattar
också nödvändiga beslut om klubbens löpande verksamhet under
verksamhetsåret.
NBE:s firmatecknare är ordförande och kassör var för sig.
Styrelsen bör hålla 8 möten/år. Ordförande kallar till samtliga möten.
Styrelsen är beslutsmässig då 2/3 av densamma är närvarande, vid lika
resultat har ordföranden utslagsröst.
§6

Verksamhets och räkenskapsårVerksamhets och räkenskapsår omfattar 1 januari – 31 december.

Årsmöte hålls varje år före 1 april och kallelsen skall sändas till

medlemmarna senast tre veckor före årsmötet. Medlem kan hos styrelsen

anhålla om extra möte. Vid extra föreningsmöte skall endast förekomma

de ärenden som föranlett extra föreningsmöte.

Ändring av dessa stadgar kan ske endast genom beslut vid två på vardera

följande möten varav det ena skall vara årsmöte. Gäller ändringen

upplösning eller ombildning av föreningen skall sex månader förflyta

mellan mötena.§7

Dagordning för årsmöte bör innehålla1. Mötets öppnande

2. Godkännade av dagordningen

3. Fråga om mötets behöriga utlysande

4. Val av mötesordförande och sekreterare

5. Val av 2st justeringmän tilllika rösträknare att justera årsmötets protokoll.

6. Uppläsande och godkännade av verksamhetsberättelse

7. Uppläsande och godkännande av kassa- och revisionsberättelse

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året9. Val av ledamöter.
Ordförande väljes ojämna år
Sekreterare väljes jämna år
Kassör väljes jämna år
2st ledamöter väljes jämna år
2st ledamöter väljes ojämna år
1st revisor väljes ojämna år
1st revisor väljes jämna år
1st revisorsuppleant väljes ojämna år
1st valberedning tilllika sammankallande ojämna år
1st valberedning jämna år10. Avgifter/Hyresreduceringar11. Budgetförslag för verksamhetsåret, styrelsen bör även förelägga

årsmötet en arbetsordning för verksamhetsåret samt föreslå eventuella

hyresreduceringar till förtroendevalda.

Godkännande av maxbelopp som styrelsen förvaltar för inköp inom

Föreningens verksamhet.

12. Motioner/information från styrelsen


13. Avslutning


§8

Vid upphörande av Föreningen

Vid upphörande av föreningen skall gemensamma inventarier auktioneras

till medlemmarna i 1:a hand. Vid eventuellt överskott skall likvida medel delas mellan medlemmarna.

 

Hem