Stadgar

   

 2006-05-20

 

   §1

   Föreningens namn

 

   Föreningen heter Nynäshamns Bilentusiaster.

 

   §2

   Målsättning

 

   NBE vill samla och organisera motorintresserade personer till en

   meningsfull och trivsam fritidssysselsättning.

 

   §3

   Neutralitet

 

   NBE är i såväl politisk som religiöst hänseende fullt neutralt.

 

   §4

   Medlemskap.

 

   Medlemskap beviljas av föreningens styrelse. Ansökan skall innehålla         

   fullständigt namn, adress, telefonnummer och födelsedata (6 siffror).

   Medlem skall erlägga de avgifter som fastställes av föreningens årsmöte.

   Medlem som fullgjort sina skyldigheter mot föreningen har rätt att delta

   i möten och sammankomster som arrangeras av föreningen samt att under

   vedertagna former delta i föreningens verksamhet. Medlem har en röst att

   erlägga på möten. Röstning kan ske genom fullmakt. Motioner till årsmötet

   skall inlämnas senast två veckor före mötet.

   Medlem som uppenbarligen motverkar föreningens syften eller handlar i

   strid mot dess stadgar eller beslut kan av styrelsen efter medlemsmöte

   uteslutas.

   Medlem som inte erlagt årsavgifter i tid som årsmötet beslutat anses ha

   utträtt ur ur föreningen. Medlem som uteslutits har rätt att på föreningens

   årsmöte eller extra föreningsmöte söka ändring i beslutet, om han eller

   hon inom fjorton dagar efter beslutet skriftligen begärt detta. Sådant ärende

   skall särskillt anges i kallelsen till det möte till vilken klagande kallas.

 

 

   §5

    Styrelsen

   

Bestående av ordförande, sekreterare, kassör och 4 st ledamöter
varav 1är vice ordförande som utses av styrelsen.
Högsta beslutande organ ä r årsmötet eller allmänt möte. Den omedelbara
ledningen av klubbens verksamhet handhas av styrelsen som
verkställer beslut från årsmötet eller allmänt möte. Styrelsen fattar
också nödvändiga beslut om klubbens löpande verksamhet under
verksamhetsåret.
NBE:s firmatecknare är ordförande och kassör var för sig.
Styrelsen bör hålla 8 möten/år. Ordförande kallar till samtliga möten.
Styrelsen är beslutsmässig då 2/3 av densamma är närvarande, vid lika
resultat har ordföranden utslagsröst.

 


    §6

    Verksamhets och räkenskapsår

 

    Verksamhets och räkenskapsår omfattar 1 januari – 31 december.

    Årsmöte hålls varje år före 1 april och kallelsen skall sändas till   

    medlemmarna senast tre veckor före årsmötet. Medlem kan hos styrelsen

    anhålla om extra möte. Vid extra föreningsmöte skall endast förekomma

    de ärenden som föranlett extra föreningsmöte.

    Ändring av dessa stadgar kan ske endast genom beslut vid två på vardera

    följande möten varav det ena skall vara årsmöte. Gäller ändringen

    upplösning eller ombildning av föreningen skall sex månader förflyta

    mellan mötena.

 

     §7

     Dagordning för årsmöte bör innehålla

 

1.     Mötets öppnande

2.     Godkännade av dagordningen

3.     Fråga om mötets behöriga utlysande

4.     Val av mötesordförande och sekreterare

5.     Val av 2st justeringmän tilllika rösträknare att justera årsmötets protokoll.

6.     Uppläsande och godkännade av verksamhetsberättelse

7.     Uppläsande och godkännande av kassa- och revisionsberättelse

8.     Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för det gångna året

    

    9. Val av ledamöter.
        Ordförande väljes ojämna år
        Sekreterare väljes jämna år
        Kassör väljes jämna år
        2st ledamöter väljes jämna år
        2st ledamöter väljes ojämna år
        1st revisor väljes ojämna år
        1st revisor väljes jämna år
        1st revisorsuppleant väljes ojämna år
        1st valberedning tilllika sammankallande ojämna år
        1st valberedning jämna år

 

10. Avgifter/Hyresreduceringar        

 

     11. Budgetförslag för verksamhetsåret, styrelsen bör även förelägga

           årsmötet en arbetsordning för verksamhetsåret samt föreslå eventuella

           hyresreduceringar till förtroendevalda.

           Godkännande av maxbelopp som styrelsen förvaltar för inköp inom

           Föreningens verksamhet.

 

12. Motioner/information från styrelsen

     

13. Avslutning

 

§8

Vid upphörande av föreningen.

 

Vid upphörande av föreningen skall gemensamma inventarier auktioneras

till medlemmarna i 1:a hand. Vid eventuellt överskott skall likvida medel

     delas mellan medlemmarna.

 

 

 

 

 

Hem